Proof of Concept: Dotace na ověření využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v praxi

V pondělí 29. června 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu OP PIK programu podpory Proof of Concept, jejíž alokace je stanovena ve výši 200 mil. Kč. Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Příjem Žádostí o podporu bude zahájen 30. 6. 2020.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Podporovány budou dva typy projektů:

a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje za účelem zavedení nového produktu/služby na trh

b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně 300 tis. Kč
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu a) a 10 mil. Kč pro aktivitu b)

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

pro aktivitu a)

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti
 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
  personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady a náklady na materiál

pro aktivitu b)

 • osobní náklady: mzdy a pojistné vývojových pracovníků, techniků a ostatního podpůrného
  personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

 

Text Výzvy IV včetně příloh najdete na webu API.

 

 

About the author