Setkání aktérů inovačního ekosystému Zlínského kraje – platforma ZLINNOVATION

Pozitivní odezvu přineslo setkání podpůrných organizací inovačního ekosystému Zlínského kraje, které se uskutečnilo koncem července v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně.

Akce proběhla v rámci projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje II. Hlavním smyslem jednání bylo prohloubit spolupráci zúčastněných organizací a zvýšit vzájemnou informovanost o vykonávaných aktivitách a nabízených službách v oblasti inovací, vzdělávání, podpory kreativity a podnikavosti, lidského potenciálu, výzkumu a vývoje a expanze či exportu.

Technologické inovační centrum jako iniciátor této partnerské platformy na úvod představilo její koncept s navrženým názvem ZLINNOVATION. Cílem platformy je koordinovat a propojovat aktivity podpůrných subjektů tak, aby byla zjednodušena cesta k informacím a byl maximalizován přínos pro cílové skupiny. Z diskuze k prezentovanému konceptu platformy vyplynula potřeba pravidelného setkávání se aktérů ekosystému za účelem spolupráce na konkrétních projektech, sdílení projektových námětů či společné organizace pracovních skupin k daným tématům. V průběhu jednání měli všichni zúčastnění možnost představit svoje činnosti a realizované projekty.

V následujících měsících na ustavení partnerské koordinační platformy naváže proces aktualizace Marketingové strategie inovačního ekosystému Zlínského kraje. Ta by měla obsáhnout odpovídající spektrum nabídky služeb podpůrných subjektů inovačního ekosystému kraje pro jednotlivé cílové skupiny a jeho konceptualizaci z hlediska marketingového mixu.

Virtuálním místem sdružujícím nabídku služeb všech zapojených organizací na jednom místě pod jednotnou zastřešující značkou a zároveň hlavním komunikačním nástrojem platformy, bude stejnojmenný webový portál www.ZLINNOVATION.cz. Návštěvník portálu jednoduše zjistí pomocí strukturované nabídky služeb, na jakou organizaci a na kterou kontaktní osobu se může obrátit a jaké služby může využít. Webový portál by tak v propojení s dalšími podpůrnými marketingovými nástroji mohl hrát hlavní roli v komunikaci Zlínského kraje jakožto regionu, který disponuje přívětivým inovačním ekosystémem.

Jednání se účastnili zástupci institucí:

Zlínský kraj, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, agentury CzechInvest a CzechTrade, Industry servis ZK, Plastikářský klastr, Moravský letecký klastr, Zlínský kreativní klastr, Technologická agentura ČR, Podnikatelský inkubátor Kunovice, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Czechitas, Kreativní centrum UPPER a Technologické inovační centrum.

 

Další informace:

Lenka Kostelníková

Marketingový specialista

+420 733 690 867

Email: kostelnikova@ticzlin.cz

 

   

About the author