Výsledky šetření vlivu pandemie na fungování firem ve Zlínském kraji

Zjistit jakým výzvám čelí firmy ve Zlínském kraji a jak fungují v době pandemie COVID-19 bylo cílem průzkumu aktuálních potřeb firem v regionu. V důsledku nutných opatření vlády v boji proti koronaviru musela řada firem omezit nebo pozastavit jsou činnost, což může mít negativní ekonomické dopady a vliv na budoucí kvalitu života v našem regionu. Díky získaným datům budeme moci nastavit opatření a podpůrné nástroje a služby Technologického inovačního centra tak, abychom pomohli firmám zmírnit ekonomické či personální ztráty spojené s pandemií. Vyhodnocení aktuálních potřeb jednotlivých firem nám umožní poskytnout konkrétní formu pomoci podnikatelům ve Zlínském kraji. 

O průzkumu

Průzkum byl realizován formou anketního šetření, které zahrnovalo osm otázek. Oslovení respondentů k zapojení do ankety bylo provedeno formou e-mailu, rozeslaného firmám z databáze kontaktů Technologického inovačního centra (TIC). Prezentována jsou zjištění, která byla získána na základě sběru odpovědí mezi 31. březnem a 12. dubnem 2020. V tomto intervalu jsme obdrželi odpovědi od 44 respondentů.

Do šetření se zapojily firmy z území téměř všech obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje. Z hlediska zaměření činnosti bylo 18 respondentů z odvětví zpracovatelského průmyslu, zbývajících 26 respondentů pak napříč ostatních odvětví. Z hlediska velikosti firem jsou zastoupeny všechny velikostní kategorie.

Soubor respondentů není reprezentativní ve vztahu k ekonomické základně kraje. Zahrnuje však důležité inovativní firmy v kraji, se kterými je TIC v intenzivním kontaktu a má tak dobrou vypovídací schopnost o dění v tomto segmentu firem.

 

Shrnutí

Z výsledků průzkumu vyplývá, že z hlediska provozní stránky současná situace negativně postihuje téměř tři čtvrtiny respondentů. 52 % firem uvádí částečné omezení provozu a celých 21 % hlásí ještě silnější dopady (výrazné omezení provozu, přerušení provozu, ukončení činnosti). Pouze 27 % firem uvedlo, že se jich aktuální situace po provozní stránce zatím nedotýká. V rámci zpracovatelského průmyslu jsou dopady fungování firem ještě o něco silnější, zatím převážně v kategorii částečného omezení provozu (61 %). Dopady na provozní situaci se podle prvních zjištění poměrně dost liší mezi odvětvími, ale získaný vzorek odpovědí zatím neumožňuje bližší analýzu pro jednotlivá odvětví.

Celkově se však potvrzuje poměrně silný negativní dopad aktuální situace a s ní spojených vládních restriktivních opatření na chod firem ve Zlínském kraji. I přes poměrně nepříznivé dopady situace 70 % respondentů zatím neuvažuje o propouštění zaměstnanců. Tyto poměrně příznivé vyhlídky je nutno brát s opatrností. Situace se dynamicky mění a řada firem ji sleduje a vyčkává další vývoj, na který bude reagovat.

 Velmi pozitivně je hodnocena skutečnost, že 91 % firem z řad respondentů aktivně hledá v aktuální situaci východiska v podobě nových příležitostí. Téměř polovina firem již pracuje na konkrétním projektu a 43 % firem je ve fázi hledání. Nejčastěji se jedná o diverzifikaci produkce, tedy snahu o využití produkčních kapacit v jiných oblastech a o hledání nových prodejních kanálů (nové cesty k zákazníkům). Další velkou skupinu představuje tvorba nových produktů, jejichž využití vyvstává z nové situace. 43 % respondentů by využilo na tyto inovativní projekty přímou finanční pomoc státu.

Na dotaz, jakou formu specifické pomoci by firmy uvítaly, odpovědělo 19 firem. Nejčastěji zmiňovanou oblastí je pomoc s oživením obchodu, kde firmy uvádějí potřebu sdílení nabídek v rámci hledání nových cest k zákazníkům, pomoc s transformací obchodu do on-line prostředí a školení v tomto směru. Druhou oblast představuje potřeba větší koordinační role veřejného sektoru v oblasti osobních ochranných prostředků.

20 respondentů se vyjádřilo k otázce nabídky strategických produktů využitelných v krizové situaci. Převážně se jedná o výrobu osobních ochranných prostředků nebo jejich částí (roušky, filtry, respirátory, polomasky, štíty, ochranné obleky, dezinfekční prostředky apod.). Další možnosti jsou například logistické služby a zajištění základních životních potřeb.

 

Níže uvádíme průběžné výsledky průzkumu (k 12. 4. 2020). Dotazníkové šetření je stále otevřené, zapojit se můžete i vy vyplněním dotazníku ZDE.

 

Počet respondentů podle kategorie velikosti firmy

 

1. Co jsou pro Vás aktuálně největší výzvy související s epidemií COVID-19?

Na tuto otevřenou otázku odpovědělo 39 respondentů. Nejčastěji zde respondenti zmiňovali výzvy v oblasti zakázek a odbytu, kde došlo ke znatelnému poklesu. Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí výzev představuje zajištění podmínek pro zaměstnance k výkonu práce (vybavení ochrannými osobními prostředky, změna organizace práce na pracovišti). Třetí nejčastěji zmíněnou oblastí je problematika zajištění cash-flow v souvislosti s kombinací vlivů poklesu poptávky, omezení provozu vlivem vládních restrikcí a zpožděných úhrad od odběratelů. Další z významných identifikovaných výzev představují faktor nejistoty a překážky v obchodu vlivem vládních restrikcí. V několika málo případech pak byly ještě zmiňovány: problematika zajištění materiálových vstupů do výroby, vývoj nových produktů, produkce při zhoršených provozních podmínkách, přerušení činnosti v odvětví, strach a panika, nároky na operativní plánování, omezení vývoje a problematika nedostatku relevantních informací.

 

2. Zavedli jste, nebo plánujete zavést některá z následujících opatření v provozu?

 

 

3. Plánujete přistoupit k propouštění zaměstnanců?

 

4. Hledáte nové příležitosti vyplývající z aktuální situace?

 

5. Jakou specifickou formu pomoci byste uvítali? (výčet volných odpovědí)

 • pomoc s oživením obchodu (sdílení nabídek, pomoc s transformací do on-line prostředí, školení)
 • pomoc se zajištěním povolení výjezdu odborníků a dělníků k realizaci zahraničních zakázek
 • objednávky osobních ochranných pomůcek ze strany veřejného sektoru od místních producentů a větší koordinační role veřejného sektoru v tomto oboru
 • dodávky osobních ochranných pomůcek
 • snížení finanční zátěže (odvody státu, úlevy na nájmech, apod.)
 • zvýšení efektivity veřejného sektoru
 • přímá finanční podpora (financování provozu, financování projektu)

 

6. Jakou formu pomoci z následujících možností k řešení aktuálních výzev byste využili?

 

 

7. Máte produkt nebo službu, která by mohla být strategická v krizových stavech, stavech ohrožení ve Zlínském kraji? Jste schopni vyvíjet nové aktivity v tomto směru? (výběr z volných odpovědí)

 • osobní ochranné pomůcky – výroba hotových výrobků, výroba materiálů a dílů
 • rychlé modulární stavby
 • informační nástroje (vytvoření specifické aplikace podle potřeby dané situace)
 • poskytnutí těžké manipulační techniky a stavební techniky
 • skladování energie (lithiové velkokapacitátory)
 • bezpečný transport osob
 • zásobování jídlem

 

8. Uveďte prosím další podněty, které byste nám rád sdělil(a):

 • Děkujeme za podporu! Všechny v TICu zdravím a těším se na setkání v lepších časech ve Zlíně
 • Dle mého názoru by se měla přehodnotit příliš tvrdá restriktivní opatření naší vlády
 • Je potřeba podporovat regionální firmy, které zaměstnávají místní obyvatelstvo, v přidělování veřejných zakázek. Jen tak zůstanou lidské zdroje ve Zlínském kraji.
 • Důležité bude, aby všichni lidé, co pořizovali roušky uviděli v praxi, že to kraj a stát myslí s pomocí a hlavně úsporami vážně. Pak to vezmou i občané za své.
 • Vzhledem k poměrně rychle se měnící situaci, ať už v souvislosti s epidemií tak i celkové spotřeby našich zákazníků v zahraničí se také mění v čase naše priority a preferované formy pomoci.

 

Konkrétní pomoc pro firmy ze strany Technologického inovačního centra:

 • Ucelené informace o finanční i nefinanční podpoře státu pro podnikatele  zasažené koronavirem zveřejňované na webu inovacnipodnikani.cz a zasílané firmám prostřednictvím newsletteru.
 • Konzultace Vašich podnikatelských záměrů a pomoc s výběrem vhodných dotačních titulů.
 • Webináře na aktuální témata spojená s krizovým řízením a komunikací, aktuální situací z pohledu pracovního práva, marketingu apod. Přehled chystaných online seminářů najdete ZDE.
 • Na základě dotazníků budeme připravovat další konkrétní formy pomoci.

Pokud bychom Vám mohli být v této nelehké době nápomocni, neváhejte se na nás obrátit.

 

Kontakt:

Lenka Kostelníková

marketingový specialista

tel: +420 733 690 867

e-mail: kostelnikova@ticzlin.cz

About the author