Projekty

 • SMART AKCELERÁTOR

  Projekt je zaměřen na podporu rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Zlínský kraj. Jde o přípravu strategických projektů a realizaci dalších aktivit k naplnění priorit (klíčových oblastí změny) a jejich strategických cílů definovaných v krajské příloze RIS3 strategie. Jedná se o cíle zajištění kvalifikovaných pracovníků pro potřeby VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací), zvýšení počtu inovací ve firmách a zvýšení počtu osob zahajujících vlastních podnikání. Dále budou v rámci realizace projektu také zpřesňovány a podporovány domény specializace Zlínského kraje definované v krajské příloze RIS3 strategie (Inovativní aplikace polymerů, Inovace v konstrukčních činnostech, Inteligentní a úsporné elektronické systémy).

  Příjemcem dotace je Zlínský kraj, Technologické inovační centrum s.r.o. je výkonnou jednotkou projektu

  Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací.

  Specifickými cíli  je definovat trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hledání vhodných řešení, podporovat přípravu strategických projektů podporujících inovace a prohlubujících inteligentní specializaci ve Zlínském kraji, posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších aktérů inovačního systému ve Zlínském kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností, napomoci zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI v regionu, propagovat pozitivní příklady růstu konkurenceschopnosti regionu díky inovacím, vzdělávat aktéry inovačního systému v regionu a přenášet do regionu zahraniční zkušenosti v definovaných zájmových oblastech, mapovat vývoj inovačního prostředí regionu, výsledky a dopady podpůrných aktivit v oblasti VaVaI a rozvojové problémy / náměty aktérů inovačního systému v regionu, aktualizovat Regionální inovační strategii Zlínského kraje, včetně přípravy, realizace a vyhodnocování jejích Akčních plánů a prohlubovat spolupráci v oblasti podpory inovací s národní úrovní (příslušná ministerstva, Úřad vlády ČR) i dalšími kraji v ČR.

   

  Aktivity projektu:

  • Vzdělávání a rozvíjení kompetence odborných pracovníků výkonné jednotky a kraje, odborníků z partnerských organizací, pracovníků veřejné správy a představitelů samosprávy v kraji.
  • Mapování a sledování změn a vývoje inovačního prostředí v kraji.
  • Propagace k posilování komunikace a marketingu inovačního
  • Asistence slouží k zajištění systematické podpory budování absorpční kapacity v regionu v souladu s potřebami RIS3 na národní i krajské úrovni a koordinace přípravy strategických záměrů v kraji v této oblasti.

  Období realizace projektu je v letech 2016 – 2019.
  Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Kontaktní osoby:

  .

   

  .

 • VZDĚLÁVÁNÍ, INOVACE, PARTNERSTVÍ (V.I.P.)

  Výzkum, vývoj, inovace a jejich pružná a neodkladná aplikace v ekonomickém procesu představují společně s faktorem vzdělávání nejdůležitější dlouhodobý zdroj ekonomického rozvoje a prosperity regionů.

  Záměrem projektu je prostřednictvím navrhovaných aktivit připravit a zajistit půdu pro regionální institucionální struktury na podporu inovací, napomoci ulehčit přístup k vědomostem a zkušenostem týkajících se inovací, podnikání a ekonomiky a umožnit transfer těchto znalostí jak mezi partnery, tak i mezi cílovými skupinami projektu. Dalším cílem je podpořit přímou spolupráci malých a středních podniků mezi regiony, podpořit zavadění nových regionálních finančních nástrojů na podporu podnikatelských iniciativ, vytvořit vhodné tréninkové programy a zvýšit regionální povědomí o inovacích.

  Projekt plynule navazuje na projekt Trenčiansko-zlínská inovační platforma, přičemž dále rozvíjí přeshraniční spolupráci v oblasti podpory podnikání, inovací a transferu znalostí a upevňuje vazby vzniklé již v rámci projektu Trenčiansko-zlínská inovační platforma.

  Klíčové aktivity projektu:

  • Vytvoření sítě kontaktních manažerů zajištujících aktivní komunikaci, propagaci a marketing výzkumu, vývoje a inovací jak mezi partnery projektu, tak směrem k potenciálním zájemcům z řad cílových skupin. Posilování vzájemné spolupráce a participace na společných aktivitách s cílem efektivnějšího zapojování cílových skupin do projektu.
  • Tematické workshopy a přeshraniční kooperační burzy, oborové konference
  • Výchova k podnikatelství – organizace studentských soutěží a workshopů
  • Zpracování specifických studií s přeshraniční tématikou

  Partneři projektu:

  • Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s. (hlavní partner)
  • Technologické inovační centrum s.r.o.
  • Regionální podpůrný zdroj s.r.o.
  • Rozvojová agentura Trenčianského samosprávného kraja
  • Vedecko-technologický park Žilina

  Projekt byl realizován v období od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013 v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

  Web projetku:vip.aerv.cz

  Web Gumference: gumference.cz

  Zpracované studie ke stažení:

  Přeshraniční mobilita pracovník sil
  Přeshraniční mobilita studentů a jejich udržení v regionu
  Studie – Inovační vouchery
  Analýza podnikavosti studentů Univerzity T. Bati ve Zlíně

  2-vip
  .

 • TRENČIANSKO-ZLÍNSKÁ INOVAČNÍ PLATFORMA (T-ZIP)

  Mezi trenčínským a zlínským regionem existují velmi silné společenské a hospodářské vazby, které mají dlouhou tradici. Významným předpokladem hospodářského růstu po obou stranách hranice je podpora vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání, jednak se zaměřením na vytváření a další rozvoj potřebné infrastruktury pro začínající podnikatele (zejména v případech inovačně orientovaných projektů) v podobě podnikatelských inkubátorů a technologických parků, dále se zaměřením na rozšíření a zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelskou sférou a vzdělávacími institucemi a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích.

  Cílem projektu je vytvoření dlouhodobě spolupracujícího mezinárodního týmu z řad profesionálních institucí zabývajících se rozvojem vhodného prostředí pro inovační podnikání, transfer technologií, podpora firemního vývoje a výzkumu a rozvoj technologicky orientovaných malých a středních podniků. Projekt je formálně realizován v období od září 2008 do ledna 2011, nicméně vybudované vazby a aktivity budou nadále rozvíjeny i po skončení projektu.

  Projekt implementuje konsorcium partnerů v čele s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (vedoucí partner), Technologické inovační centrum s.r.o. je jedním z českých partnerů vedle Regionálního podpůrného zdroje s.r.o. a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na slovenské straně je do projektu zapojena Trenčianská univerzita Alexandera Dubčeka a Rozvojová agentura Trenčianského samosprávného kraja.

  Mezi klíčové aktivity projektu s přímým dopadem na cílové skupiny (kterými jsou jednak inovativní firmy v obou regionech, ale také studenti se zájmem o problematiku inovací a podnikání) patří:

  • realizace přeshraničních kooperačních a technologických burz,
  • vytvoření prostorou pro prezentaci firem, pro navázání vzájemné spolupráce a spolupráce s VaV subjekty – tzv. Inovační portál,
  • sledování aktuálních informací o trendech v klíčových oborech včetně možných vazeb na VaV v přeshraničním regionu – Inovační bulletin,
  • zpracování specifických studií a analýz,
  • workshopy k problematice podnikání (financování start-upů, případové studie úspěšných firem apod.),
  • studentské soutěže „o nejlepší podnikatelský záměr“,
  • mapování kapacit participujících univerzit a další.

  Vedle výše uvedených aktivit jsou v rámci projektu realizována pracovní setkání a aktivity mající za cíl rozvoj spolupráce mezi partnery, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe (např. v oblasti transferu znalostí, zakládání a řízení podnikatelských inkubátorů a technologických parků, tvorby podpůrných nástrojů a finančních schémat apod.) a přípravu dalších společných projektů pro rozvoj přehraničního regionu ve vazbě na cílové skupiny subjektů našeho charakteru a poslání.

  Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2008 do 31. 1. 2011 v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

   3-trencinsko

   

  .

 • SPOLEČNE PRE INOVÁCIE (SPI)

  Přeshraniční regiony Žilinský, Trenčínský, Moravskoslezský a Zlínský dosahují přibližně stejnou ekonomickou úroveň, jejíž trvale udržitelné zvyšování je možné jen aktivní podporou inovačního rozvoje. Strategickým dokumentem regionální podpory inovačního rozvoje je Regionální inovační strategie, kterou partnerské regiony již úspěšně implementují formou konkrétních opatření a nástrojů.

  Projekt společným koordinovaným přístupem k tvorbě regionálních inovačních strategií anebo případně optimalizací už existující strategie umožní jednotlivým partnerům zvýšit efektivitu implementace těchto strategií a tím podpoří inovační podnikání v partnerských regionech.
  Právě koordinovaná spolupráce mezi zúčastněnými regiony povede k vytvoření příhraničního regionu podporujícího inovace na všech jeho úrovních a umožní jednotlivým regionům vzájemný přenos informací a příkladů úspěšné praxe. Projekt bude mít dopad na všechny subjekty regionu – veřejná správa, vzdělávací instituce, výzkumné ústavy, technologické parky a podniky regionu.

  Cíl projektu:

  Hlavním cílem projektu bude vytvoření přeshraničního koordinovaného přístupu k nástrojům podpory inovačního podnikání.

  Specifické cíle projektu:

  • Zlepšit informační bázi firem ve všech participujících regionech
  • Vytvořit předpoklady pro trvalo udržitelný hospodářský rozvoj regionů založený na podpoře inovačního podnikání
  • Definovat nástroje dalšího rozvoje participujících regionů

  Aktivity projektu:

  • Analýza současného stavu akčních plánů inovačních strategií jednotlivých regionů
  • Analýza a porovnání nástrojů na podporu inovačního podnikání a převzetí efektivních modelů implementace vybraných nástrojů
  • Vytvoření databáze institucí na podporu inovačního podnikaní a podnikatelských subjektů a vědecko-výzkumných institucí se zájmem o spolupráci v oblasti inovací
  • Návrh doporučení pro aktualizaci RIS v jednotlivých regiónech s ohledem na přeshraniční spolupráci

   Partneři projektu:

  • Vedoucí partner: Vedecko-technologický park Žilina
  • Hlavní přeshraniční partner: Institut EuroSchola, o.s.
  • Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja n.o.
  • Slovenské centrum produktivity
  • Technologické inovační centrum s.r.o

  Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2012 do 28. 2. 2013 v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

  4-spi
  .

 • CLUSTERPLAST

  (Inter-cluster initiative to target the future challenges for the European polymer converting industry)

  Hlavním cílem projektu CLUSTERPLAST je pomoci plastikářským firmám v evropském regionu zvýšit jejich konkurenceschopnost v globální ekonomice. Výstupem projektu je  vypracování Akčního plánu, který by se měl soustředit na využívání nejnovějších technologií, podporu inovací prostřednictvím spolupráce mezi výzkumnými institucemi a institucemi podporujícími vznik nových firem a zabývajícími se získáváním finančních prostředků z veřejných zdrojů nebo soukromého sektoru v oblasti plastikářského průmyslu.

  Partneři projektu:

  • Région Rhone-Alpes (FR)
  • ALMA Consulting Group (FR)
  • Plastipolis (FR)
  • Centime (PO)
  • Cemafol (PO)
  • Open (PO)
  • IST (PO)
  • Municipality of Marinha Grande (PO)
  • Platikářský klastr (ČR)
  • Clusterland (AUS)
  • Proplast (IT)
  • University of Alicante (ŠP)
  • Impiva (ŠP)
  • Avep (ŠP)

  První setkání partnerů proběhlo v lednu 2009 ve francouzském Lyonu. Zde byla pod vedením francouzského Plastipolis zahájena analýza VaV, komerčních firem a institucí podporujících podnikání v jednotlivých partnerských regionech. Analýza byla uzavřena na druhém setkání, které proběhlo ve španělském Alicante. Na základě této analýzy byla vypracována SWOT analýza a souběžně i mezinárodní benchmarking „evropského plastikářského“ klastru jako celku.

  Na základě doporučení analýzy, jednotlivých projektových partnerů, skupiny odborníků a satelitní skupiny byl v polovině roku 2010 vytvořen společný Akční plán, který má podpořit společné aktivity zúčastněných regionů, mj. i výměnu zkušeností a zkoordinování výzkumných programů jednotlivých klastrů.

  Koncem června 2010 proběhla závěrečná konference s názvem „Towards a common European and Regional strategy for plastic clusters“.

  Podrobnosti o projektu včetně aktualit naleznete na www.clusterplast.eu

  5-clu

   

  .

 • CERADA

  (Central European Research And Developmenet Area)

  Cílem projektu CERADA je globální analýza současného stavu v oblasti výzkumu a vývoje a vytvoření funkční strategie a integrace výzkumu a vývoje do akčního plánu regionu.

  Záměrem projektu je vytvořit kreativní prostor pro rozvoj výzkumu a vývoje v oblasti geograficky se rozkládající na hranicích tří států – Česká republika, Slovensko, Polsko, a to s důrazem na stěžejní průmyslové odvětví, kterým je sektor dopravy, především pak automobilový a letecký průmysl.

  V kontextu současné hospodářské krize se projekt CERADA zaměřuje na podporu velkého inovačního potenciálu zmíněných regionů, a to vytvořením specializované platformy pro podporu transferu technologií. Proto bude v rámci projektu proškolen tým odborníků, který bude dále školit a radit především malým a středním podnikům, jak úspěšně transfer technologií realizovat.

  Partneři projektu:

  • Agentura pro Regionální rozvoj a.s. (ČR)
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava (ČR)
  • Moravskoslezský Automobilový klastr (ČR)
  • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PL)
  • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (PL)
  • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (PL)
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (ČR)
  • Plastikářský klastr (ČR)
  • Vědecko-technologický park Žilina (SK)
  • Žilinská univerzita v Žiline (SK)
  • CEIT, s.r.o. (SK)
  • PERA Innovation Park (UK)

  Projekt byl realizován v období od 1. 3. 2009 do 30. 4. 2011 v rámci 7. Rámcového programu Evropské komise.

  Podrobnosti o projektu včetně aktualit naleznete na www.cerada.org.

  6-cerega
  .

 • FLAME

  (Future Laboratory for the Difussion and Application of Innovation in the Materials Science and Engineering)

  Do projektu FLAME je zapojeno 11 středoevropských regionů z 8 evropských zemí s cílem podpořit subjekty z oblasti materiálového inženýrství v rozvoji jejich výzkumného i komerčního potenciálu. V materiálovém inženýrství (MI) ve střední Evropě hrají významnou roli inovace, které jsou zásadním faktorem ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému rozvoji dané oblasti. Firmy ve všech partnerských regionech, obzvláště pak malé a střední podniky, se setkávají s překážkami ve spolupráci mezi partnerskými regiony a také netransparentností trhu pro aktivní hráče ze širokého spektra oborů spadajících do oblasti materiálového inženýrství. V rámci projektu FLAME budou jednotliví partneři hledat nové inovativní formy spolupráce, které budou podporovat výměnu informací a rozvíjení kontaktů mezi zúčastněnými regiony.

  Cílem projektu je mobilizovat plný potenciál všech druhů podniků od začínajících, spin-offů a dynamicky se rozvíjejících firem až po tradiční podniky, mikropodniky a rodinné malé a střední podniky a umožnit jim přístup k poznatkům a technologiím z oblasti materiálového inženýrství, zavést dané technologie na trh v mezinárodním měřítku a podpořit tak růstový potenciál jednotlivých hráčů. Projekt bude aplikovat nový model spolupráce „Laboratoř budoucnosti“, který umožní lepší využití oblastního i regionálního potenciálu, nastartuje inovace v oblasti materiálového inženýrství a tak podpoří rozvoj jednotlivých regionů.

  Partneři projektu:

  • AREA m styria GmbH (AUS)
  • Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science&Engineering (PL)
  • Chamber of Commerce and Instustry for Nuremberg and Central Franconia (GE)
  • Center for Material Analysis Lauf GmH (GE)
  • Institute of Nuclear Research of the Hungarian academy of Sciences (HU)
  • INNOVA Eszak-Alfold Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd. (HU)
  • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Prešov Regional Chamber (SR)
  • Technologické inovační centrum s.r.o. (ČR)
  • TIA Public Agency for Technology (SL)
  • Innovhub Special Agency for Innovation of Milan Chamber of Commerce (IT)
  • Giacomo Rumor Foundation Veneto Productivity Centre (IT)

  Projekt byl realizován v období od března 2010 do září 2012 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

  7-flame
  .

 • PODNIKATELSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM ZLÍN

  Projekt Podnikatelské inovační centrum Zlín (PIC) navazuje na stejnojmenný projekt, který v letech 2005 a 2006 realizovalo Statutární město Zlín. Projekt města zahrnoval kompletní rekonstrukci 23. budovy průmyslového areálu bývaleho Svitu. Celková výše nákladů na rekonstrukci představovala částku cca 67 mil. Kč, 46 mil. Kč tvořila dotace z programu Phare, město Zlín neslo náklady ve výši 21 mil. Kč.

  Již během rekonstrukce vybralo město Zlín provozovatele Podnikatelského inovačního centra, kterým se stalo Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC). TIC v roce 2005 realizovalo v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Prosperita v univerzitní budově projekt podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií, který byl vhodnou náplní pro nově zrekonstruovanou budovu. Projekt budovy jako celku se však neomezuje pouze na aktivity podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií.

  Záměrem TIC bylo vytvořit unikátní centrum, které doposud ve Zlíně, resp. Zlínském kraji chybělo, centra, které nabízí komplexní podporu inovačního podnikání „pod jednou střechou“. K tomuto záměru napomohlo mimo jiné umístění institucí na podporu podnikání, regionálního rozvoje a celoživotního vzdělávání právě do prostor Podnikatelského inovačního centra. Část prostor budovy je tak vyčleněna právě pro tento typ podpůrných a poradenských institucí. Zbylá část plochy je určena začínajícím a inovačním firmám v rámci podnikatelského inkubátoru a vědeckotechnického parku, kterým je vedle zvýhodněného nájmu nabízena i řada podpůrných a poradenských služeb. Přiblížení a propojení podpůrných služeb a podnikatelských aktivit je také dotvářeno průmyslovým vzhledem budovy, který je patrný ve všech detailech.

  Rekonstrukce objektu byla ukončena v říjnu 2006 a TIC převzalo budovu k 1. prosinci 2006. Před spuštěním provozu bylo nezbytné dořešit některé interiérové a dispoziční úpravy. Již během těchto úprav se do budovy postupně stěhovaly zmíněné instituce a došlo k přesunu TIC včetně klientů realizovaného inkubátoru a vědeckotechnického parku. Od dubna 2007 je Podnikatelské inovační centrum Zlín plně funkční.

  Během své krátké historie získalo Podnikatelské inovační centrum Zlín již dvě významná ocenění:

  Stavba roku Zlínského kraje (2006) – soutěž již pátým rokem pořádala Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Zlínský kraj. Rekonstrukce budovy PIC v soutěži získala hlavní cenu v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby a zvláštní cenu GRAND PRIX.
  Podnikatelská nemovitost roku 2006 – soutěž každoročně vyhlašuje Agentura pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI. Záštitu nad celou soutěží převzal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.
  Projekt Podnikatelského inovačního centra Zlín dosáhl úspěchu též v mezinárodní soutěži Evropské ceny za podnikání 2008/2009 vyhlašované Evropskou komisí. Projekt soutěžil v kategorii „Cena za rozvoj podnikání“ a dostal se mezi dva nejlepší na úrovni ČR.

  Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a strukturálních fondů ES prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

  8-pic

   

  .

 • TETRAGON

  (TEchnology TRAnsfer for GrOwth with twinNing)

  Hlavním cílem projektu je zlepšení inovačních kapacit malých a středních podniků poskytnutím lepší podpory inovací v transferu technologií (TT). Ve snaze dosáhnout hlavního cíle byly stanoveny tyto specifické cíle:

  1. Sestavení nástrojů a navrhnutí nových, s cílem zlepšit inovační kapacity malých a středních podniků v TT.
  2. Výběr předávacích mechanismů vhodných pro potřeby malých a středních podniků a studium ideálního času jejich zahájení.
  3. Výsledky projektu zpřístupnit národním a regionálním inovačním agenturám, včetně použité metodiky, jejich přijetí a zapojení s jinými akcemi vzájemného učení.

  Tetragon bude využívat metodologii Twinningu (výměna zkušeností), aby účinně dosáhnul TT z výzkumu (nabídka znalostí a inovací poskytovaných od příslušných orgánů, např. výzkumných center , univerzity, atd…) na trh (MSP a začínající firmy jsou hlavními příjemci a inovace na straně poptávky).

  Metodika Twinningu bude rozdělená do 4 kroků:

  1. Definice společných výzev (zlepšení inovačních kapacit malých a středních podniků poskytnutím lepší podpory inovací v transferu technologií (TT).
  2. Najít agentury majících zájem o řešení inovačních výzev
  3. Navrhnutí výslední zprávy DOP (Design Option Paper)
  4. Navrhnutí nových a lepších postupů založených na finální zprávě DOP

  Vzhledem k regionálním potřebám, bude projekt zaměřen na tři oblasti:

  1. Podpora podnikatelského prostředí na univerzitách a ve výzkumných centrech s cílem zvýšení podpory spin-off firem a pro zlepšení využití technologií v již existujících firmách.
  2. Podpora spolupráce mezi veřejnými výzkumníky a existujícími firmami.
  3. Hledání inovačních nástrojů pro licencování technologií včetně otevřených zdrojů, otevřených inovací a používaných inovací.

  Partneři projektu:

  1. Koordinátor- AXENCIA GALEGA DE INNOVACION (GAIN), Rua dos feans 7 Baixo, Santiago de Compostela, 15706 Španělsko
  2. IMINDS (IMINDS), Technologiepark 19, Gent 9052, Belgie
  3. TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. (TIC ZLIN), Vavrečkova 5262, Zlin 760 01, Česká republika

  Projekt běží od února 2016 a bude ukončen v únoru 2017.

  9-tetra
  .

 • PERSPEKTIVA

  Hlavním cílem projektu PERSPEKTIVA neboli „Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje“ je vytvoření partnerství veřejného, akademického a aplikačního sektoru, které by vedlo k rozvoji spolupráce v oblasti lidských zdrojů a podpoře inovačních aktivit, tj. zvyšování kvality absolventů škol, jejichž vědomosti budou odpovídat potřebám inovačních firem ve Zlínském kraji.

  Jedním z výstupů projektu bude kontaktní místo, Centrum spolupráce pro vzdělávání, vědu a inovace, sloužící především podnikatelskému a veřejnému sektoru k posílení vzájemného informování o možnostech spolupráce.

  Nedílnou součástí celého projektu budou také vzdělávací aktivity. Workshopy a panelové diskuse určené pracovníkům i studentům UTB a VOŠE budou organizovány s cílem prezentace nejen inovačních firem Zlínského kraje, ale i poznatků odborníků v problematice regionální podpory inovačního podnikání, diskutované reformy českého vysokého školství, popularizace vědy, příkladů dobré praxe spolupráce s aplikačním sektorem apod.

  Podpůrným nástrojem nastavení spolupráce bude vytvořená komunikační strategie a vzájemnou informovanost veřejnosti i podnikatelského sektoru podpoří také vznik internetového portálu spolupráce, který bude sloužit pro prezentaci aktuálních námětů spolupráce univerzity, partnerů i firem.

  Partneři projektu:

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (vedoucí partner)
  • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
  • Obchodní akademie T. BATI a VOŠE Zlín
  • Technologické inovační centrum s.r.o.
  • Zlínský kraj

  Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací o projektu naleznete na www.perspektiva.utb.cz.

  Kontakt:

  Technologické inovační centrum s.r.o.
  Vavrečkova 5262, Zlín 760 01

  pers
  .

 • PRAKTICKÁ AKADEMIE IT ZNALOSTÍ

  Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností.

  Zkušenosti členských firem Technologické platformy pro IT služby dokládají, že studenti VŠ nejsou dostatečně připraveni v oblasti technických praktických IT znalostí a dovedností. Z toho důvodu je důležité podporovat získávání takových zkušeností, které požadují po studenty IT firmy pro úspěšné nasazení do vývojových projektů.

  Konkrétním cílem projektu jsou:

  Sdílet praktické zkušenosti IT expertu z rad firem se studenty mimopražských VŠ a podněcovat v nich rozvoj praktických IT dovednosti.

  Poskytovat stáže studentům VŠ ve významných IT firmách v ČR, aby dostali cenné praktické zkušenosti, které by mohli využít na trhu práce. Cílem je vytvořit ze studentů zaměstnance připravené na nasazení do skutečných vývojových projektů. To by bez praktických IT znalostí a dovedností, požadovaných firmami, nebylo možné.

  • Poskytovat VŠ studentům kariérní poradenství a pomoci jim s orientací na složitém trhu práce, který je pro absolventy bez praktických zkušeností velmi složitý
  • Dále je cílem rozvíjet schopnosti a znalosti IT expertu z praxe, aby mohli přednášet na VŠ – tj. aby byli schopni kvalifikované přenášet své praktické dovednosti a znalosti na studenty VŠ
  • Propojovat studenty VŠ, akademické pracovníky VŠ a IT praktiky formou interaktivních seminářů po celé CR a konferencemi s mezinárodní účastí
  • Podnítit propojení akademické sféry s aplikační sférou vytvořením sítě regionálních kontaktních míst Technologické platformy pro IT služby.

  Cílová skupina

  Tento projekt se zaměřuje na 3 cílové skupiny:

  • CS 1: Studenti mimopražských VŠ
  • CS 2: Akademičtí a odborníci pracovníci VŠ
  • CS 3: Pracovníci VaV v podnicích

  Klíčové aktivity projektu

  • Praktické IT stáže a kariérní poradenství pro studenty VŠ na podporu spolupráce s akademickou sférou
  • Spolupráce firemní a akademické sféry na realizaci praktické akademie IT znalostí
  • Přenos mezinárodního know-how a rozvoj zahraniční spolupráce
   Interaktivní regionální semináře a významné konference pro kooperaci IT průmyslu a akademické sféry
  • Kontaktní místa Technologické platformy pro IT služby pro veřejnost a podnikatelský sektor

  Partneři projektu

  Žadatel: Česká asociace pro IT služby

  Ostatní partneři:

  • České vysoké učení technické v Praze
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Network Security Monitoring Cluster, družstvo
  • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
  • Technologické inovační centrum s.r.o.
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
  • Vysoká škola podnikání, a.s.
  • Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

  Projekt byl realizován v období od 1. 2. 2012 do 31. 1. 2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  10-pait

   

  .

 • SPINNET

  (SPolupráce INovace NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol)

  Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybíráni z řad vysokých škol a vědeckotechnických parků (VTP), členů Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR). Projekt je v tomto ohledu jedinečný svým geografickým dopadem, neboť postihuje celou Českou republiku. Projekt posiluje spolupráci mezi partnery a cílovou skupinou díky využití komunikačních platforem, vyhledává, rozvíjí a podporuje inovační aktivity cílové skupiny na českých vysokých školách a ve vědeckotechnických parcích s cílem jejich vyšší uplatnitelnosti v aplikační sféře a tím obecně přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tohoto je dosaženo formou workshopů, neformálních setkání, webového portálu spoluprace.org, týmové práce cílové skupiny, výměny zkušeností, příkladů dobré a špatné praxe, soutěží pro studenty a stážemi cílové skupiny ve vědeckotechnických parcích a inovačních firmách.

  Hlavní cíle projektu:

  • úspěšná realizace spolupráce studentů s inovačními firmami díky stážím – stínování manažerů
  • úspěšná realizace spolupráce studentů s popularizátory vědy a výzkumu díky stážím ve VTP
  • podpora inovativní tvůrčí činnosti (studentské týmy, soutěže o nejlepší podnikatelský záměr)
  • posílení spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou – portál Spolupráce.org
  • realizace specializovaných workshopů a konferencí, setkávání cílové skupiny s aplikační sférou

  Cílová skupina

  Projekt je zaměřen zejména na studenty, kteří budou tvořit novou generaci akademických a vědeckovýzkumných pracovníků nebo kteří se budou chtít uplatnit sami ve světě podnikání díky založení inovačních firem nebo spin-off. Projekt cílí i na akademické a vědeckovýzkumné pracovníky, kteří ne vždy dostatečným způsobem vnímají potenciál realizovaného výzkumu pro aplikační sféru, mnohdy nevidí důvody ke spolupráci, resp. případné přínosy. Popularizátoři VaV z řad pracovníků VTP jsou třetí cílovou skupinou. Jejich úkolem je pomáhat studentům i akademickým pracovníkům v interakci s aplikační sférou.

  Klíčové aktivity projektu

  Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí.

  • preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
  • stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
  • stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
  • dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
  • partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

  Partneři projektu

  Žadatel: SVTP ČR

  Ostatní partneři:

  • Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
  • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
  • Univerzita Hradec Králové
  • Technologické inovační centrum s.r.o.
  • BIC Brno spol. s r.o.
  • Společnost vědeckotechnických parků ČR
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
  • Mendelova univerzita v Brně

  Projekt byl realizován v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací na www.svtp.cz

  11-spinet
  .