Aktualizace 7.4. 2020: Podpora státu podnikatelům

 

Rešerše nástrojů podpory

Aktualizace 7. dubna 2020. Přehled podpory zpracovala Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest. Kompletní přehled v pdf je ke stažení ZDE.

Upozorňujeme, že vzhledem k mimořádné situaci se informace obsažené v materiálu mohou dynamicky měnit. Materiál průběžně aktualizujeme a rozšiřujeme.

FINANČNÍ A NEFINANČNÍ NÁSTROJE PODPORY

Bezúročný úvěr pro podnikatele zasažené koronavirem COVID I. (ČMZRB)

Způsobilý žadatel:        podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Alokace:                        5 mld. Kč

Míra podpory:               90 % způsobilých výdajů

Výše úvěru:                   500 000 – 15 000 000 Kč

Splatnost:                      2 roky

Odložení splatnosti:     až 12 měsíců

Termíny:                         pozastaven k 20. 3. 2020 8:00, příjem prostřednictvím e-podatelny ČMZRB,

Odkaz:                            COVID

Způsobilé výdaje:

 • Drobný hmotný a nehmotný majetek
 • Financování zásob
 • Provozní výdaje (nájmy, mzdové náklady…)

Cílem tohoto programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

 

ZÁRUKY PRO PODNIKATELE ZASAŽENÉ KORONAVIREM COVID II. (ČMZRB)

Způsobilý žadatel:      podnikatelské subjekty – malé a střední podniky

Územní dimenze:        území České republiky, mimo NUTS 2 Praha

Druh výzvy:                 kolová

Alokace:                      pro první kolo 5 mld. Kč

Míra podpory:             ručení až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru

Výše úvěru:                 do 15 000 000 Kč (s finančním příspěvkem na úroky)

Finanční příspěvek:    až 1 mil. Kč na úhradu úroků

Doba ručení:                3 roky

Termín:                         3. dubna 2020, 23:59 hodin

Odkaz:                         COVID II

Způsobilé výdaje – výhradně provozní výdaje (s finančním příspěvkem na úroky):
• mzdy
• nájem a energie
• dodavatelsko-odběratelské faktury
• předfinancování pohledávek
• pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku (materiál, zásoby…)

Cílem programu (nového bodu výzvy 5.1 COVID II) je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením onemocnění COVID-19 (bod 5.1).

 

PROGRAM COVID III PRO PRAŽSKÉ FIRMY A PODNIKATELE (ČMZRB)
(V PŘÍPRAVĚ)

 

ZÁRUKA COVID PLUS (EGAP)
(KE SCHVÁLENÍ, PROVÁDĚCÍ ZÁKON PŮJDE V NOUZOVÉM LEGISLATIVNÍM REŽIMU DO PS PČR)

EGAP díky svým kapacitám a know-how poskytne nově i záruky úvěrů na provoz, pracovní kapitál nebo investice. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019.
Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč.

EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky tedy bude 20 %.

Vedle záruk za úvěry poskytované přímo od EGAP se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost EGAPu. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk. Opatření cílí na podporu a udržení podnikání společností s 250 a více zaměstnanci a doplní pomoc Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky. Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou kapacitu EGAP na 330 mld. Kč.

Za tímto účelem MF již v rámci schválené novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 navýšilo pojistnou
kapacitu EGAP na 330 mld. Kč.

BEZPLATNÉ SLUŽBY AGENTURY CZECHTRADE

Od pátku 20. března nabízí agentura bezplatné individuální exportní poradenství v 58 zemích, a to jak prostřednictvím pracovníků pražské centrály, tak i zahraničních kanceláří. Firmě bude zdarma poskytnut screening trhu, sestavení databáze potenciálních kontaktů, analýza konkurence nebo ověřením zájmu u tří společností.

Zároveň experti CzechTrade nabízejí bezplatnou asistenci při řešení krizových situací v zahraničí. Jako je například zboží uvízlé na hranicích, jeho další přeprava nebo celní problematika. Zrušení poplatků se týká také rozjednaných zakázek, kdy klient akceptoval nabídku na individuální službu. Nově má každý klient CzechTrade možnost bezplatné prezentace své firmy v Adresáři exportérů.

Bezplatně online webináře – exportní koučink: pilotní projekt „Export do Německa“. Bezplatně informační servis CzechTrade Denně – poptávky ze zahraničí.

 

NOUZOVÝ BALÍČEK MZV PRO ČESKÉ FIRMY

V rámci Nouzového balíčku budou moci podnikatelé ve zvýšené míře a zcela zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských úřadů a dalších nástrojů státu s výraznou státní podporou. Opatření jsou synergická a logicky navazují na balíčky a programy podpory vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), EGAPu a ČMZRB.

Nouzový balíček zahrnuje podporu českých firem v pěti oblastech:
1) praktické informace k provádění zahraničních operací v koronavirové situaci s řadou omezení v dané zemi;
2) asistence zastupitelských úřadů při problémech s realizací obchodu;
3) hledání a analýza příležitostí, asistence při vyhledávání a ověřování vhodných partnerů;
4) pomoc a sdílení informací prostřednictvím série webinářů a online konzultací;
5) využít služeb místních expertů, kteří budou asistovat firmě v místě při domlouvání a realizaci obchodu.

 

BALÍČEK OPATŘENÍ NA PODPORU EXPORTÉRŮ – EGAP

Pro usnadnění sjednání našeho pojištění jsme připravili balíček opatření na podporu exportérů, kteří se potýkají s důsledky nutných restrikcí bránících šíření virové infekce:

1) Zavedení tzv. Fast Tracku, tedy přednostní vyřízení žádosti o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku světové
pandemie koronaviru hledají nové odběratele.
2) Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová rizika.
3) Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění (čekací doba) u pojištěných úvěrů ze 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk ze 3 měsíců na 1 měsíc, které pomůže řešit případné cashflow problémy vývozce.

Jakýkoli český vývozce obávající se nových rizik se může obrátit na EGAP ihned přes online žádosti na odkaze https://eol.egap.cz/ a EGAP provede následující:
1) EGAP prověří bonitu a platební schopnost zahraničního odběratele
2) EGAP ve zkráceném procesu připraví pojistné smlouvy ošetřující riziko neodebrání zboží nebo nezaplacení faktury vývozce.
3) Pojištění bude poskytnuto pro pohledávky od 100.000 Kč.
4) Pojištění je nabízeno všem českým vývozcům, včetně MSP (fyzická osoba s trvalým pobytem nebo
právnická osoba se sídlem na území ČR).

 

POMOC PRO KORONAVIROVOU EPIDEMIÍ POSTIŽENÉ ZEMĚDĚLCE

Akceptování odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnutí garantované podpory i na provozní financování. Více informace zde.

 

ODPUŠTĚNÍ POKUT, SANKCÍ A POVINNÝCH PLATEB

LIBERAČNÍ BALÍČEK I. (ODKAZ)

 

 • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty (fyzické osoby i podnikatele).
 • Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
 • Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.
 • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

 

LIBERAČNÍ BALÍČEK II. (ODKAZ)

 • Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.
 • Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.
 • Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.
 • Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.
 • Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem. Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

 

ODPUŠTĚNÍ POVINNÝCH PLATEB NA SOCIÁLNÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Šestiměsíční prázdniny v placení zdravotního a sociálního pojistného pro OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to o částku ve výši minimálních pojistných.

To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4896,- Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných.

 

POPLATKY ZA ODESÍLÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.

Odklad plateb za mýto

(v přípravě)

Odklad plateb za mýto až do 30. 9. 2020.

Odklad splátky nájemného

(v přípravě)

Odklad splátky nájemného v prostorách patřících státu až na dobu 6 měsíců, kteří museli uzavřít provozovny na základě vládního nařízení. Splátky nájemného bude následně rozložena na dobu 24 měsíců.

MORATORIUM NA SPLÁTKY ÚVĚRŮ A HYPOTÉK

(ke schválení, prováděcí zákon půjde v nouzovém legislativním režimu do ps pčr)

Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19.

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték.

 

POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ (ODKAZ)

 

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně, popř. její rozložení na splátky. Správce daně může povolit posečkání z následujících důvodů:

 • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu dle § 156 odst. 1 písm. a) daňového řádu (např. ztráta klíčových zakázek či zaměstnanců, omezení provozuschopnosti apod.). Podnikatelé doloží např. smlouvy s obchodními partnery, doklady o povinných platbách souvisejících s provozem podnikání,
 • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných – pouze pro fyzické osoby dle § 156 odst. 1 písm. b) daňového řádu. Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období – pouze pro podnikatele, dle § 156 odst. 1 písm. c) daňového řádu. Bude řešeno individuálně dle komplexní ekonomické analýzy podnikání. Finančnímu úřadu podnikatelé doloží veškeré podklady, které podporují jejich tvrzení.
 • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou dle § 156 odst. 1 písm. d) daňového řádu. Nejedná se jen o nedostatek peněz na účtu, ale o případ, kdy peníze nelze opatřit ani jinak (prodejem majetku, sjednáním úvěru). Podnikatelé doloží stav pokladny, peněžní deník, aktuální rozvahu, výkaz zisku a ztráty apod.
 • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň § 156 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Jde zejména o případy, kdy podnikatel žádá zároveň o prominutí daně.

Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (listinnou formou, ústně do protokolu, datovou zprávou). Pro žádost neexistuje speciální tiskopis. Žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, informaci, čeho se žádost týká, všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou a doklady toto prokazující, návrh splátkového kalendáře a způsob a prostředky, ze kterých bude v budoucnu daň uhrazena.

NÁHRADA ŠKODY

Zákon č. 240/2000 Sb. (Krizový zákon)

Náhrada škody

(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

Dle krizového zákona byla opatření vyhlášena pouze do 23. 3. 2020. Od 24. 3. 2020 jsou opatření vyhlášena dle zákona o ochraně veřejného zdraví, který institut náhrady škody nezná. Dle vyjádření a výkladu ministryně financí náhrada škody nebyla možná ani podle krizového zákona. Další právní výklady jsou jiného názoru.

Každopádně platí, že pro období od 12. do 23. března (po dobu mimořádných opatření dle krizového zákona) mohou lidé i firmy kvůli škodám vzniklým v důsledku krizových opatření žádat o finanční kompenzaci. Čas na uplatnění svých nároků mají jen šest měsíců, termín by tak mohl u mnohých vypršet už v září.

 

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ (odkaz)

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které v současnosti zůstaly doma kvůli zajištění péče o děti, vláda schválila finanční příspěvek. Stát vyplatí 424 korun za den, tedy necelých 13 000 korun za měsíc, všem živnostníkům, kteří pečují o dítě/děti mladší 13 let po celou dobu uzavření škol za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Ošetřovné bude navíc vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Vyplácet příspěvek bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu MPO.

 

PROGRAM na ochranu ZAMĚSTNANOSTI (TZV. ANTIVIRUS)

MANUÁL PRO ZAMĚSTNAVATELE

Modelové příklady

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400,- Kč) a závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

 

Podmínky pro žadatele:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

 

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

 • Režim A – nucené omezení provozu a karanténa
  • V případě karantény zaměstnanec pobírá 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • V případě uzavření provozu na základě nařízení vlády pobírá zaměstnanec 100 % průměrné mzdy
  • příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně do výše 39 000,- Kč)

 

 • Režim B – související hospodářské potíže
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • příspěvek pro zaměstnavatele ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (maximálně do výše 29 000,- Kč)

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Předpokládáme, že mezi podáním žádosti a výplatou příspěvků Úřadem práce bude prodleva jen v řádu několika dní. Podávání žádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní.

 

Kompenzace pro Vládním nařízením postižené OSVČ (odkaz)

(schváleno PS PČR dne 7. 4. 2020)

Jednorázovou pomoc od státu ve výši 25 000 Kč dostanou ty OSVČ, které prokáží, že je ekonomicky poškodila mimořádná opatření vlády nebo jiné důsledky pandemie koronaviru a splní další podmínky. Částka nebude podléhat zdanění ani dalším odvodům.

Podmínky:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

 

Přehled finanční a nefinační podpory zpracovala Agentura pro podnikání a inovace CzechInvest. Aktualizace proběhla k 7. 4. 2020.Kompletní přehled v pdf je ke stažení ZDE.

About the author