MPO vyhlásilo Výzvu k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje Výzvu k programu COVID – Nájemné. Zájemci o tuto podporu se nyní mohou s Výzvou podrobně seznámit a vše potřebné připravit. Žádosti je možné podávat od 26. června 2020, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.  MPO podnikatelům doporučuje vyplnit žádost správně a podat ji co nejdříve.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel:

 • Žadatel je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • Žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem před 12.3.2020 a současně není spřízněnou osobou pronajímatele
 • Na žadatele se vztahoval zákaz prodeje zboží či služeb v příslušné provozovně
 • Žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím (zejména finanční úřad, Česká správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovna)
 • Žadatel uzavřel s pronajímatelem dohodu o slevě z nájemného ve výši alespoň 30 % za měsíce duben, květen a červen 2020 (pokud pronajímatelem není stát)
 • Žadatel uhradil alespoň 50 % (80 %, je-li pronajímatelem stát) měsíčního nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020 v souladu s nájemní smlouvou (případně v souladu se zákonem umožněným odkladem plateb v souvislosti s COVID).

Výše podpory:

 • Podpora činí 50 % měsíčního nájemného (jedná se o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je obratové nájemné, se nezohledňují). Výše nájemného pro účely podpory nesmí přesáhnout výši uhrazeného nájemného v měsících leden a únor 2020 (pokud bylo pro měsíce duben, květen a červen sjednáno vyšší nájemné, rozdíl nebude zohledněn)
 • Případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • V případě, kdy jsou pronajímané prostory ve vlastnictví státu, činí podpora 80 %, neboť stát neposkytuje slevu na nájemném
 • Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen 2020 (pokud trval nájem či podnájem)
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč na jednoho příjemce, alokováno je 5 mld. Kč

Žádost:

 • Žádost lze podávat od pátku 26.6.2020 do 30.9.2020
 • Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému, který bude dostupný na stránkách MPO (Systém)
 • Do Systému je třeba se zaregistrovat, k čemuž je nezbytná kromě emailové adresy i eIdentita (NIA)
 • Za každý pronajatý prostor se podává pouze jedna žádost s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců
 • Podpora bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPO, na poskytnutí podpory není právní nárok
 • V případě odstranitelných vad žádosti bude žadatel vyzván k jejich odstranění, to je možné pouze dvakrát, MPO může také doporučit úpravu žádosti
 • K žádosti je třeba přiložit (MPO si však může vyžádat další podklady či údaje):
  • Čestné prohlášení žadatele, které vygeneruje Systém při tvorbě žádosti
  • Čestné prohlášení pronajímatele, které vygeneruje Systém při tvorbě žádosti, je třeba však následně zajistit elektronický či ověřený podpis pronajímatele a čestné prohlášení nahrát do Systému
  • Doklad o úhradě nájemného za měsíce leden a únor 2020
 • Doklad o úhradě 50 % nájemného za měsíce duben, květen nebo červen 2020

Plné znění podmínek programu najdete na stránkách MPO.

About the author