O společnosti

Zakladatelé: Zlínský kraj a univerzita

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře inovačního podnikání ve Zlínském kraji.  V roce 2005 proto spojily síly a založily Technologické inovační centrum s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně připravuje lidské zdroje a realizuje základní a aplikovaný výzkum. Zlínský kraj jako vyšší územně samosprávný celek je zodpovědný za rozvoj regionu. Spojením obou partnerů se vytváří podmínky pro naplňování cílů společnosti.

Podpora inovačního podnikání
Hlavním cílem Technologického inovačního centra je vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb.
Důležitá je i jeho role při vytváření nástrojů podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.
Posláním společnosti je vytvořit zázemí a prostor pro:

  • rozvoj a podporu inovačního podnikání v regionu
  • možnosti vzniku klastrových iniciativ
  • komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum
  • využívání výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi

Akreditace SVTP. Technologické inovační centrum je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR. V roce 2007 získalo prestižní ocenění Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu za rok 2006.

Asociace inovačního podnikání. Technologické inovační centrum s.r.o. bylo dne 19. 3. 2009 pověřeno zastupováním Asociace inovačního podnikání České republiky na území Zlínského kraje. Asociace inovačního podnikání České republiky je nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků.

Inovační infrastruktura regionu. V roce 2009 byla Technologickým inovačním centrem a dalšími subjekty – Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Podnikatelským inkubátorem Kunovice – Panský dvůr, Regionálním centrem kooperace, Regionálním podpůrným zdrojem, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitním institutem a Valašskoklobouckým podnikatelským centrem založena síť s názvem Inovační infrastruktura Zlínského kraje. Cílem spolupráce regionální sítě je zejména rozvoj spolupráce mezi jednotlivými podnikatelskými inkubátory, vědeckotechnickými parky a centry pro transfer technologií v regionu a vybudování sítě odborných poradenských služeb v oblasti inovací.