Budoucnost inovací? Je to o lidech.

Dne 20. 6. 2017 proběhlo jednání inovačních platforem aneb setkání firem klíčových průmyslových oborů Zlínského kraje. Na programu byla prezentace četných výstupů analýz ze Zlínského kraje, ale také prezentace smýšlení a pohledu na budoucnost „příkladem dobré praxe“ nadnárodní společností SIEMENS.

Prezentaci vedl Radek Kočí, specialista trvalého zlepšování ve frenštátském závodu Siemens na výrobu elektromotorů, který v rámci zvyšování kvality inovací ze své pozice uvedl:,, Firmám bych určitě doporučil zřídit k danému projektu realizační tým a mít předem stanovený komunikační koncept. Je totiž velice důležité, aby byly jakékoliv změny v plánovaných firemních procesech předem komunikovány a aby se zaměstnanci měli možnost k těmto změnám vyjádřit. Dále bych nastavil systém zlepšování a motivační program, který by zaměstnance inspiroval k růstu ve všech oblastech a procesech. Je tedy důležité se zaměřit na interní komunikaci a budovat silnou firemní kulturu, která firmám přinese otevřenost.“

Prezentace tak nezávisle navazovala na představované výsledky z analýzy firemního prostředí Zlínského kraje, které byly realizované Technologickým inovačním centrem. Byla provedena celá řada analýz a monitoringů klíčových regionálních dat v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Inovační platformy tak byly sezvány k aktualizaci a k obeznámení s výsledky analýz. Sezvány byly všechny 3 platformy – IP Inovativní aplikace polymerů, IP Inovace v konstrukčních činnostech, IP Inteligentní a úsporné elektronické systémy.

Cílem setkání Inovačních platforem bylo naplnit potřebu diskuze nad problémy regionu v širokém kontextu a následně vydefinovat priority, abychom v regionu mohli účinně nastavovat nástroje podpory ze strany ze Zlínského kraje. S tím souvisí i nutnost průběžné aktualizace Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013 – 2020 a jejich prováděcích akčních plánů, ale také dalších strategických dokumentů Zlínského kraje.

Všechny prezentované analýzy byly od začátku loňského roku prováděny z důvodů zjišťování potřeb hlavních cílových skupin, zejména firemního prostředí se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace. Cílem analýz bylo popsání hlavních bariér a problémů v praxi a tím následně lépe nastavit a zefektivnit podpůrné služby a programy podpory vůči těmto cílovým skupinám. Snaha efektivními nástroji či projekty podpořit podnikavost, inovace a rozvoj konkurenceschopnosti.

Celá akce byla ukončena diskuzí a poděkováním všem zúčastněným subjektům nejen za přítomnost na setkání, ale i za spolupráci při zpracování analýz.

Prezentovány byly tyto analýzy:

  • Monitoring projektů podpořených v oblasti vývoje, výzkumu a inovací za období 2007 – 2015
  • Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI 2016
  • Pravidelný monitoring zpracovatelského průmyslu a strategických služeb ve Zlínském kraji
  • Analýza stavu inovačního prostředí a potřeb subjektů tvořících inovační
    infrastrukturu Zlínského kraje
  • Analýza podnikavosti studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Všechny analýzy a výsledky z nich jsou k dispozici ZDE.

About the author