Smart akcelerátor Zlínského kraje

Projekt, který má posílit Zlínský kraj

Cílem projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem. Projekt systémově navazuje na dosavadní spolupráci kraje s vysokými školami, vědecko-výzkumnými organizacemi a inovačními firmami v oblasti naplňování Regionální inovační strategie a strategie inteligentní specializace Zlínského kraje. Realizací projektu dojde k podpoře rozvoje klíčových oborů, které jsou představiteli kraje vnímány jako významné a perspektivní pro další rozvoj ekonomiky kraje.

Nositelem projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje je Zlínský kraj.

Výkonnou jednotkou je Technologické inovační centrum s.r.o.

Projekt se zaměřuje na:

  • podporu inovací ve firmách
  • prohlubování spolupráce akademického a podnikového sektoru
  • přenos nových poznatků do praxe
  • popularizaci technického a přírodovědného vzdělávání na základních a středních školách v kraji a na podporu podnikavosti u absolventů středních a vysokých škol.

Součástí projektu je také navázání spolupráce s inovačními centry v České republice a zejména ve vyspělých zemích se snahou o využití jejich poznatků pro inovační prostředí Zlínského kraje, jeho rozvoj a stabilizaci. K dosažení cílů bude v rámci projektu využíváno marketingových a analytických nástrojů, budou iniciovány vzdělávací kurzy, navazována a prohlubována zahraniční spolupráce s partnery působícími v inovační oblasti.

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014 – 2020 a z finančních prostředků Zlínského kraje.

Zajištění kvalifikovaných pracovníků pro výzkum, podpora inovací ve firmách a motivace k tomu, aby se zvýšil počet těch, kdo začínají podnikat. To jsou hlavní důvody pro vznik projektu Smart Akcelerátor Zlínského kraje. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu.

Základem je střecha. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky a její krajské přílohy, zkráceně RIS3 Strategie. Za trochu krkolomným názvem se neskrývá nic menšího než dokument s ambicí identifikovat bariéry v oblasti podnikatelských inovací. A právě z tohoto zastřešujícího základu projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje vychází.

V čem to spočívá? Aktivity projektu lze rozdělit do několika okruhů:

Vytvoření týmu – zajištění komplexní podpory v rámci celého projektu
Vzdělávání – rozvíjení kompetencí odborných pracovníků v celém kraji
Mapování – zmapování a sledování změny a vývoje inovačního prostředí v kraji
Propagace – zvýšení povědomí o důležitosti vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací
Asistence – přímá podpora přípravy strategických projektů

Projekt je kofinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Příjemcem dotace je Zlínský kraj, výkonnou jednotkou je Technologické inovační centrum.

 

Kontakt

Andrea Trávníčková
RIS3 koordinátor
tel: +420 577 043 415
e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Daniela Sobieská
RIS3 manažerka
mobil: + 420 739 015 069
e-mail: sobieska@ticzlin.cz

ScreenShot258